Kwaliteitsborging, milieu, Reach, Rohs, CE & Conflictmineralen

Sodemann Industrifjedre A/S levert artikelen voor elke soort onderneming en alle sectoren. Als bedrijf waar maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staat, krijgt het uiteraard vaak vragen van klanten hierover. Daarom heeft Sodemann Industrifjedre A/S deze korte inleiding tot zijn kwaliteits- en milieuwerk opgesteld. Indien u verdere informatie wenst, staan wij steeds ter beschikking.

Sodemann Industrifjedre A/S gaat geen overeenkomsten met klanten aan met betrekking tot juridische voorwaarden die ingaan tegen ons bedrijfsbeleid, onze integriteit, onze service, onze kwaliteitsborging, etc. Dit type overeenkomsten bevat punten die acceptabel en logisch zijn, maar ook punten die mogelijk onredelijk, onmogelijk of van tevoren lastig te observeren zijn. Indien een overeenkomst niet 100% duidelijk is voor beide partijen, bestaat er geen basis voor het sluiten van een overeenkomst. Onze handel met klanten is in principe erg eenvoudig. De bestelling van een klant of de specifieke vereiste voor een bestelling is alleen een kwestie tussen de klant en Sodemann Industrifjedre A/S. Er wordt geen informatie doorgegeven aan derden. De klant bestelt en schaft alleen het exacte benodigde aantal speciale veren of standaardveren aan, en we behouden maximale focus op alle parameters die we kunnen beïnvloeden. Speciale veren worden vervaardigd op basis van informatie die de klant levert. Standaardveren worden vervaardigd en geleverd op basis van de geldige parameters voor de specifieke veer. Als de klant zeer specifieke vereisten voor een veer heeft, en daarom niet zeker weet of de standaardveer aan deze vereisten kan voldoen, dient alle belangrijke informatie aan ons doorgegeven te worden. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat het eindproduct voldoet aan de vereisten en wensen van de klant.

NDA (geheimhoudingsovereenkomst)

Het is begrijpelijk dat een klant zijn leveranciers vraagt een NDA-document te ondertekenen als het product of de productontwikkeling van de klant vertrouwelijk is. Wij tekenen in principe echter geen geheimhoudingsverklaringen en dergelijke omdat wij normaal gezien alleen betrokken zijn bij volledige producten. We hoeven niet alle details over het product te weten, en dat willen we ook niet. We hebben alleen nauwkeurige informatie nodig over het onderdeel waaraan de veer gerelateerd is, zodat we de opdracht kunnen verwerken. Als een NDA-document wordt opgesteld en ondertekend, moet dit een juridische basis hebben voor beide partijen om nut te hebben. We moeten tijd en middelen inzetten om documenten van deze aard te lezen en te begrijpen voordat we ze kunnen ondertekenen. We hebben ons altijd gered zonder deze juridische documenten. We hebben vaak te maken met verschillende ontwerpen en uitvindingen waarvoor bepaalde informatie binnen het bedrijf moet blijven en we hebben geen probleem een hoge ethische en eerlijke norm te behouden gedurende het volledige proces. Hiervoor zijn er geen NDA's of andere documenten nodig.


NCA (No Change Agreement)

Het is helaas niet mogelijk een NCA-document juist op te stellen en te ondertekenen omdat een NCA-document niet past bij ons assortiment. Er kan geen NCA-document ondertekend worden omdat dit beperkingen oplevert voor een standaardproduct. We kunnen geen beperkingen plaatsen op een standaardproduct omdat dit het voor ons onmogelijk maakt in de toekomst productreeksen te gebruiken als er beperkingen zijn op onze standaard opstelling. We kunnen het artikel echter wel aanmaken als een speciaal artikel, waarmee wordt verzekerd dat er geen wijzigingen worden aangebracht omdat wijzigingen aan speciale artikelen alleen kunnen worden gemaakt op verzoek van de klant. We produceren zelf geen artikelen. Wij zijn een verkoper en kopen producten in grote hoeveelheden in. Vervolgens verkopen en leveren wij deze producten volgens de wensen van de klant. We verkopen standaardveren die geen ISO-certificaat of andere, strengere eisen vereisen.

Als er speciale vereisten zijn voor een artikel, zoals materiaal, toleranties etc. moeten we een speciale veer maken.

Stuur ons bericht zodat we een oplossing naar wens kunnen vinden voor speciale veren.


Garantie van kwaliteit en productie

Download pdfSodemann Industrifjedre A/S is een onderneming die gespecialiseerd is in de verkoop van veren. Wij beschikken over de grootste voorraad van veren in Denemarken en kunnen de volgende dag al leveren. Wij bieden tevens speciale veren aan voor specifieke doeleinden. Sodemann Industrifjedre A/S levert enkel veren die geproduceerd zijn in hoogwaardige processen. De fabrieken waarmee wij samenwerken beschikken over productie- en meetinstallaties die voldoen aan alle strikte kwaliteitsvereisten van vandaag. Enkel draad die gecertificeerd is als van de hoogste kwaliteit wordt gebruikt. De technische kwaliteit wordt gewaarborgd via de naleving van deze vereisten.

Onze catalogus bevat informatie met betrekking tot de DIN-normen, materiaalnummers, EN-normen enz. voor de verschillende productgroepen. Normaal gesproken is een aparte specificatie van de individuele leveringen van standaardveren niet nodig. Indien u bij het bestellen van speciale veren meetverslagen nodig hebt of een kopie van het draadcertificaat van de draadleverancier, kan dit samen met de bestelling geleverd worden. Gelieve bij de bestelling te specificeren welke informatie u wenst.

Elk artikel dat door Sodemann Industrifjedre A/S geleverd wordt heeft zijn eigen artikelnummer en alle gegevens worden opgenomen in een computersysteem. Alle tekeningen, afbeeldingen en data worden beschermd door middel van een volledige back-up, zowel intern als extern.

Ook voldoen wij aan andere vereisten op het vlak van kwaliteit, zoals snelle en betrouwbare levering, just-in-time leveringen, prijzen en service etc. via de actuele kennis en technologie in het beheer van orders en magazijnen, financiën en administratie enz. Daarnaast voelen onze gemotiveerde en deskundig opgeleide medewerkers zich persoonlijk betrokken bij de succesvolle verwezenlijking van alle facetten van hun werk.

Sodemann Industrifjedre A/S wenst altijd een voortrekkersrol te vervullen en de voorkeursleverancier van standaardveren te zijn. Om die reden voert Sodemann Industrifjedre A/S constant verbeteringen door die moeten garanderen dat de hoge interne kwaliteitsvereisten worden gehandhaafd. Sodemann Industrifjedre A/S verwelkomt steeds constructieve kritiek en is ervan overtuigd dat de dialoog met de klant de beste manier is om optimaal aan diens behoeften te voldoen.


Milieubeleid

Download pdfSodemann Industrifjedre A/S is een handelsbedrijf met een kantoor en een magazijn – geen productie. De onberispelijke werking van het bedrijf steunt grotendeels op het gebruik van het gezond verstand op alle gebieden. Uiteraard geldt dit ook voor milieukwesties. Sodemann Industrifjedre A/S hecht veel aandacht aan het zo goed mogelijk beschermen van onze leefomgeving. Wij werken niet met gevaarlijke chemische stoffen of andere schadelijke producten. Ook sorteren wij onze afval: plastic – metaal – glas – karton enz. Al het afval wordt na sortering naar een recyclingstation in de buurt gebracht. Daar volgen wij alle toepasselijke regels die moeten waarborgen dat voldaan wordt aan de milieuvereisten. Indien klanten niet zeker zijn hoe ze versleten artikelen die ze bij ons hebben gekocht moeten afvoeren, kunnen ze die altijd opsturen naar ons voor de correcte verwijdering.


REACH-richtlijn, EU-regelgeving inzake chemische stoffen

Download pdfREACH staat voor 'Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances' (registratie, evaluatie, toelating en beperking van chemische stoffen) en is de naam van een verordening (EG-nr. 1907/2006) van de Europese Commissie die moet verzekeren dat de 100.000 verschillende typen van chemische stoffen die binnen de EU gebruikt worden gedocumenteerd worden met betrekking tot de veiligheid voor mens en milieu. Deze richtlijn is van belang voor alle chemische stoffen die geproduceerd, geïmporteerd of gebruikt worden in hoeveelheden van minstens 1 ton per jaar door een onderneming in een EU-lidstaat. Voor de chemische stoffen die mens en milieu het meest schaden zijn bedrijven verplicht om in de mate van het mogelijke minder gevaarlijke stoffen te gebruiken. Wij gebruiken geen chemische stoffen die voorkomen op de lijst van schadelijke stoffen van de REACH-richtlijn met een concentratie boven 0,1 gewichtspercent. Onze producten bevatten geen chemische of gevaarlijke stoffen en enkel standaard oliën en smeermiddelen worden gebruikt bij de productie van onze veren.

SVHC.

We gebruiken geen chemicaliën van de SVHC-lijst in onze producten.

SVHC is een lijst met een aantal substanties die extra gevaarlijk zijn en apart onder REACH zijn geclassificeerd (SVHC = Substances of Very High Concern (Zeer zorgwekkende stoffen)). U kunt de lijst (laatst bijgewerkt op 16 juli 2019) hier bekijken.


RoHS-richtlijn

Download pdf2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen is geen wet maar een regeling die beperkingen oplegt aan het gebruik van zes gevaarlijke stoffen/materialen in elektrische en elektronische apparatuur. Deze richtlijn is nauw verbonden met AEEA-richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, die doelstellingen vastlegt voor het inzamelen, recyclen en/of verwijderen van elektronische en elektrische onderdelen/materialen. Dit initiatief werd genomen om de groeiende problematiek in verband met milieuvervuiling aan te pakken.

Naar RoHS wordt vaak verwezen als de loodvrijrichtlijn, maar ze is gericht op het verminderen van het gebruik van in totaal zes stoffen, met name: lood – kwik – cadmium – zeswaardig chroom – PBB (polybroombifenyl, een gebromeerde vlamvertrager) – PBDE (polybroomdifenylether, een gebromeerde vlamvertrager).

De producten van Sodemann Industrifjedre A/S bevatten geen enkele van de hierboven genoemde stoffen.

De RoHS 2 richtlijn

Vijf jaar na de invoering van RoHS keurde het Europees Parlement op 27 mei 2011 een nieuwe richtlijn goed, die bekend staat als RoHS 2. RoHS 2 is de Europese richtlijn nr. 2011/65/EU. RoHS staat als afkorting voor "Restriction of the Use of certain Hazardous Substances", dus beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

 De RoHS 2-richtlijn verbiedt het gebruik van volgende gevaarlijke stoffen in sinds 1 juli 2006 in de EU verkochte elektrische en elektronische apparatuur: lood – cadmium – kwik – zeswaardig chroom (chroom VI) – polybroombifenylen (PBB's) – polybroomdifenylethers (PBDE's).
De richtlijn wil de impact van het gebruik van elektrische en elektronische producten en het verwijderen ervan op de menselijke gezondheid en het milieu beperken.

RoHS 3

Er zijn vier nieuwe substanties toegevoegd aan de oorspronkelijke RoHS 2-lijst. De nieuwe RoHS3-lijst die geldt vanaf 22 juli 2019 bevat de volgende substanties:

Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr VI), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP)

Conclusie:

Wij zijn ervan overtuigd dat producten van Sodemann Industrifjedre A/S geen van bovenvermelde substanties/materialen bevatten en dat wij derhalve voldoen aan de RoHS-, RoHS 2- en RoHS 3-richtlijn.


De arbeidsomstandigheden veilig maken

Download pdfUit eigen onderzoek is gebleken dat Sodemann Industrifjedre A/S geen goederen afneemt van productieprocessen waarbij de verantwoorde en veilige arbeidsomstandigheden voor zowel het administratief personeel als de arbeiders niet gegarandeerd zijn. Sodemann Industrifjedre A/S accepteert geen leveranciers die gebruikmaken van kinder- of gedwongen arbeid, hun werknemers uitbuiten of discrimineren, in strijd met de geldende wettelijke vereisten werken, de milieunormen niet naleven enz. De volledige productie vindt plaats in overeenkomst met de huidige regelgeving en met respect voor de medewerkers. Indien hieraan niet wordt voldaan, zal Sodemann Industrifjedre A/S elke samenwerking onmiddellijk stopzetten.


CE-certificaten

Download pdfEr zijn geen CE-certificaten voor de producten in het SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S-productassortiment. Onze producten zijn niet CE-geëtiketteerd aangezien ze niet tot groepen behoren waarvoor etikettering vereist is. Veren mogen niet CE-geëtiketteerd worden als afzonderlijke eenheden.


 


Conflictmineralen

Download pdfIn 2010 ondertekende Obama de Dodd-Frank Consumer Protection Act-wet. Lid 1502 van deze wet gaat over de internationale handel en het gebruik van conflictmineralen. Net zoals conflictdiamanten of bloeddiamanten refereert de term conflictmineralen aan ruwe materialen die uit een bepaald deel van de wereld komen waar er een conflict is dat van invloed is op het winnen van en handelen in deze materialen.
Er zijn verschillende internationale maatregelen getroffen om handel in conflicthulpbronnen te verlagen, om de stimulans om deze te winnen en erover te vechten te verlagen. De 2010 Dodd–Frank Reform and Consumer Protection-wet eist van fabrikanten om hun leveringsketens te controleren en om gebruik van conflictmineralen te melden.

De meest gewonnen conflictmineralen zijn kasseteriet (voor tin), wolframiet (voor wolfraam), coltan (voor tantalium) en gouderts die gewonnen worden in verschillende landen, en langs verschillende tussenpersonen gaan voordat ze gekocht worden door multinationale elektronicabedrijven. Deze mineralen zijn essentieel voor de productie van elektronische apparaten.

Om onze klanten te garanderen dat onze producten niet in strijd zijn met de Dodd–Frank-wet en conflictmineraalproducten in het algemeen, verklaren wij bij dezen :

GEEN ENKEL SODEMANN Industrifjedre A/S product bevat een van de hierboven genoemde producten.


Langetermijnverklaring leverancier

Download pdfKlik op het PDF logo om een leveranciersverklaring voor lange termijn te downloaden, die geldig is tot 31 december 2020.

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.